Algemene Voorwaarden

Juridische vermeldingen
Bedankt om de verschillende manieren om deze site te gebruiken aandachtig door te nemen alvorens naar de verschillende pagina's te gaan. Door deze site te raadplegen, accepteert u onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden ervan. Met het oog op artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website de identiteit van de verschillende betrokkenen meegedeeld in het kader van haar realisatie en opvolging voor de site www.waclimburg.be & www.waclimburg-booking.be

Uitgever van de site:
WAC Limburg VZW,  Ambachtstraat 4 - 3530 Houthalen-Helchteren
Telefoon: 0496 35 53 81
Email : info@waclimburg.be
Website : www.waclimburg.be & www.waclimburg-booking.be
BTW nummer : BE0667.808.277

Ontwikkeling :
ALLDAY Creatives, Herentalsebaan 471 - 2100 Antwerpen
Website: www.alldaycreatives.com

Gebruiksvoorwaarden :
Deze site (www.waclimburg.be) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) , Safari, Firefox, Google Chrome, enz. WAC Liumburg zet alle middelen in die haar ter beschikking staan ​​om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Cookies: De site www.waclimburg.be kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies. Hypertextlinks: De websites van kunnen links naar andere websites of andere bronnen op internet aanbieden. WAC Limburg heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van of kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van WAC Limburg. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de WAC Limburg-websites wenst op te zetten, is het aan hem om een ​​op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. WAC Limburg behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

Aangeboden diensten:
Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden voorgesteld op onze website www.waclimburg.be.
Adventure Valley streeft ernaar om de website www.waclimburg.be zo nauwkeurig mogelijk te informeren. de informatie op de website www.waclimburg.be is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie vermeld op de site www.waclimburg.be als indicatie gegeven en kan ze zonder voorafgaande kennisgeving veranderen of evolueren.

Contractuele beperkingen op gegevens:
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Indien u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, gelieve dit per e-mail te melden aan hello@alldaycreatives.com en het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (problematische pagina, type computer en gebruikte browser, enz.). Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virus bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie De hypertext-links die in het kader van deze site zijn opgezet Internet naar andere bronnen aanwezig op het internetnetwerk kan niet onder de verantwoordelijkheid van WAC Limburg vallen.

Intellectueel eigendom :
Alle inhoud die aanwezig is op de site www.waclimburg.be, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn exclusief eigendom van het bedrijf met met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WAC Limburg. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:
Deze voorwaarden van de site www.waclimburg.be worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan.
Verkoop- en parkreglement
1. Toegangsbewijzen en parking
Om WAC Limburg te bezoek heb je een geldig toegangsbewijs nodig.  
2. Parking
Voetgangers hebben altijd voorrang.
Sluit uw voertuig goed af en laat er geen waardevolle voorwerpen in liggen.
De directie wijst elke verantwoordelijkheid af bij diefstal en/of beschadiging.
3. Algemene regels
Alle deelnemers onder 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.Picknicken, is enkel toegelaten in de daarvoor aangeduide zones. Het is verboden vuur te maken of een bbq te organiseren in het park.Roken, is niet toegestaan tijdens de activiteiten, in de wachtrijen, aan de installaties en bij het dragen van een veiligheidsharnas.Honden zijn toegelaten maar aan een leiband. Netheid, in het park staan voldoende vuilnisbakken, gelieve het afval daarin te deponeren.De toegang tot het park kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van schaadt.
Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen. Slippers zijn niet toegestaan.Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van verdovende middelen zijn niet toegelaten. Dit kan tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.Agressie en/of seksueel misbruik zal tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.Fysieke agressie en/of bedreiging tegen het personeel van AV en/of andere bezoekers leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het park en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.Het dragen/bijhebben van wapens, gevaarlijke voorwerpen of verdovende middelen is verboden. Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De directie van AV heeft te allen tijde het recht om de openingsuren van het park, zijn attracties en zijn infrastructuur of de veiligheidsregels ervan te wijzigen.
4. Veiligheidsregels
WAC Limburg is een avonturenpark dat voor al wie de eigen veiligheid respecteert, een hele waaier aan zeer veilige avontuurlijke activiteiten aanbiedt.Iedere deelnemer is zich bewust van het risico dat de activiteit met zich meebrengt en aanvaard dit.Iedere deelnemer dient in goede fysieke toestand te verkeren, niet te lijden aan osteoporose of hartproblemen, geen middelen hebben gebruikt die zijn/haar gedrag kan beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen,...) en in goede mentale staat verkeren. De toegankelijkheid voor onze bezoekers tot de activiteiten is afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften van elke activiteit. Bezoekers kunnen omwille van fysieke redenen geweigerd worden tot bepaalde attracties en activiteiten.
5. Aansprakelijkheid
Het park betreden gebeurt op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van AV is uitgesloten, met uitzondering van schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van WAC Limburg.
6. Ticketverkoop
WAC Limburg is altijd bevoegd een activiteit buiten dienst te stellen* en te houden.
* Bij regen, hevige wind, onweer of in geval van technische tussenkomst en/of onderhoudsredenen.
* Overmacht
* Verbod op kajakverhuur door het gewest.
Dit geeft geen recht op restitutie. Wanneer een activiteit of een reservatie niet doorgaat door overmacht is er een terugbetaling door middel van een tegoedbon. Deze tegoedbon omvat de volledige waarde van het oorspronkelijke betaalde bedrag en is 1 jaar geldig. De betaling en reservering van uw activiteit geldt als aanvaarding van onze algemene verkoop- en veiligheidsvoorwaarden.
7. Annulering en terugbetaling
Elk ticket dat is gekocht en niet is gebruikt door een klant op de datum die op het ticket is vermeld, geeft geen recht op een terugbetaling of een waardebon.
8. Verloren voorwerpen
Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. AV en zijn werknemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gestolen, verloren of beschadigde voorwerpen toebehorend aan onze bezoekers. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de receptie afgehaald worden.

Het niet naleven van dit reglement kan tot sancties leiden. Verwijdering uit het park geeft in geen enkel geval het recht tot het eisen van terugbetaling van het toegangsticket of enige schadevergoeding, en dit onder welke vorm ook.